AVG Privacy verklaring en cookie verklaring

Kleding als taal, gevestigd aan de Ciprianussteeg 2b, 8911 JG Leeuwarden, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Kleding als taal
Marcella Veldhuis-Andringa
E info@kledingalstaal.nl
T 06 – 511 951 58

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.kledingalstaal.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

Ik respecteer uw privacy als u de website bezoekt en draag zorg dat uw persoonlijke informatie die u mij verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Kleding als taal verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E mailadres
 • Foto’s gemaakt tijdens het masterprogramma Kleding als taal
 • Onderzoeken/verslagen proefklanten
 • Examen/klant materiaal

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kledingalstaal.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doel gegevensgebruik
De gegevens die Kleding als taal ontvangt worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, en niet aan derden verstrekt, tenzij ik wettelijk daartoe word verplicht.
Kleding als taal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Om afspraken met u te kunnen maken
 • Kleding als taal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Factuur en offerte administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kleding als taal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Kleding als taal bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij uw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • Uw bedrijfsgegevens bewaart Kleding als taal, na afronding van de opdracht, 7 jaar nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kleding als taal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kleding als taal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kleding als taal gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen.

Nieuwsbrief
Wanneer u bent ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Kleding als taal (voor diegene is deze informatie) willen we u laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies Mailchimp kunt u vinden in hun privacy policy. U krijgt alleen een nieuwsbrief als u u hiervoor expliciet hebt ingeschreven.

Daarnaast maakt Kleding als taal gebruik van e-Boekhouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kleding als taal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kledingalstaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Kleding als taal wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beschermen
Kleding als taal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@kledingalstaal.nl.